Meteen naar de inhoud

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Omgeving: kooplokaalberingen en iedere andere door kooplokaalberingen aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform. Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van kooplokaalberingen te raadplegen, zie o.a (www.kooplokaalberingen.be).
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden kooplokaalberingen en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van kooplokaalberingen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door kooplokaalberingen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s)).
 6. kooplokaalberingen heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

ARTIKEL 3 – KLANTACCOUNT

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  1. de Klant dient een klantaccount bij kooplokaalberingen te hebben;
  2. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  3. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. kooplokaalberingen raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

ARTIKEL 4 – AANBOD DERDE PARTIJEN

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat kooplokaalberingen geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op kooplokaalberingen en kooplokaalberingen op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

ARTIKEL 5 – BESTELLING EN LEVERING

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij kooplokaalberingen een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt van de Verkoper een pakbon.
 3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

ARTIKEL 6 – VERGOEDING EN BETALING

 

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan kooplokaalberingen en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan kooplokaalberingen.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door kooplokaalberingen is gewezen op de te late betaling en kooplokaalberingen de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van kooplokaalberingen om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Het is Klant toegestaan kooplokaalberingen cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
 4. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan kooplokaalberingen verleend om in naam van kooplokaalberingen en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.
 5. kooplokaalberingen zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

ARTIKEL 7 – BEPALINGEN ALLEEN GELDEND BIJ AANSCHAF BIJ ANDERE VERKOPER(S) ZIJNDE EEN RECHTSPERSOON

 1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant kooplokaalberingen, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van de retourbutton naast het artikel in zijn bestelstatus. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij kooplokaalberingen, aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal kooplokaalberingen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag kooplokaalberingen wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Indien een Andere Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal kooplokaalberingen de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door kooplokaalberingen ter zake reeds ontvangen betaling retourneren

ARTIKEL 9 – INFORMATIE EN GEBRUIK GEGEVENS

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door kooplokaalberingen en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. kooplokaalberingen is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

ARTIKEL 11 – DIVERSEN

 1. kooplokaalberingen is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via kooplokaalberingen artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van kooplokaalberingen.
 2. Wanneer door kooplokaalberingen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat kooplokaalberingen de Voorwaarden kopen bij andere verkopers op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden kopen bij andere verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door kooplokaalberingen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de kooplokaalberingen website niet langer ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de kooplokaalberingen website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
X