Meteen naar de inhoud

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door kooplokaalberingen aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 2. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 3. Zakelijke Verkoper(s): iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij het handelsregister in België en over een BTW-nummer beschikt, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door kooplokaalberingen als verkoper is geaccepteerd.
 4. Verkoopaccount: het door de Zakelijke Verkoper in de Omgeving aangemaakte account.
 5. Artikelen: alle producten waarvankooplokaalberingen kenbaar heeft gemaakt dat deze door Zakelijke Verkopers mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 6. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 7. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Zakelijke Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Zakelijke Verkoper via het Platform.
 8. Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door Kooplokaalberingen ten allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die kooplokaalberingen ten behoeve van de Zakelijke Verkopers ter beschikking stelt.
 9. Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht.
 10. Vergoeding: de door Kooplokaalberingen aan de Zakelijke Verkoper in rekening gebrachte commissie over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en een variabele component, nl 12% van de verkoopprijs en 0.5 € per transactie.
 11. Verkoopprijs: Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief BTW en inclusief de servicebijdrage.

ARTIKEL 2 – VERKOOPACCOUNT

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden na te leven.
 3. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
  1. al minstens 10 weken te beschikkeni n  het handelsregister in België;
  2. te beschikken over een BTW-nummer;
  3. te beschikken over een account bij kooplokaalberingen;
  4. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;
  5. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  6. te beschikken over een Belgische betaalrekening;
  7. te beschikken over een Belgische postadres.
 4. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 5. De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccounts aan te maken.
 6. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Kooplokaalberingen is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten.
 7. Indien de Zakelijke Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens kooplokaalberingen, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is Kooplokaalberingen gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten, totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

ARTIKEL 3 – AANBOD

 1. De Zakelijke Verkoper kan nieuwe en tweedehands artikelen aanbieden.
 2. Kooplokaalberingen is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is kooplokaalberingen gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op kooplokaalberingen als gevolg daarvan. Kooplokaalberingen behoudt zich het recht voor om, onder opgave van redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. Het staat kooplokaalberingen vrij om, onder opgave van redenen, de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van kooplokaalberingen. Mocht het Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is kooplokaalberingen gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen
 4. kooplokaalberingen zal tweedehands Artikelen van de Zakelijke Verkoper niet op het Platform tonen indien de Verkoopprijs van het Artikel hoger is dan de Verkoopprijs van hetzelfde Artikel dat op dat moment op de Omgeving als nieuw wordt aangeboden in het Koopblok, indien van toepassing.
 5. kooplokaalberingen is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van kooplokaalberingen niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van kooplokaalberingen schadelijk kan zijn voor de goede naam van kooplokaalberingen, het Platform of derden.
 6. De Zakelijke Verkoper zal kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en nimmer 
 7. retourkosten afzonderlijk in rekening brengen.
 

Artikel 4 – Klantrelatie

 
 1. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Zakelijke Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Zakelijke Verkoper en de Klant. De Zakelijke Verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die te vinden zijn op gebruiksvoorwaarden  en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat kooplokaalberingen geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Zakelijke Verkoper via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen kooplokaalberingen en de Klant en zien op de door kooplokaalberingen te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. kooplokaalberingen is gerechtigd de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De Zakelijke Verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Zakelijke Verkoper erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, de Klant zich kan wenden tot kooplokaalberingen. De Zakelijke Verkoper zal kooplokaalberingen vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens kooplokaalberingen, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. De Zakelijke Verkoper zal aan kooplokaalberingen het track & trace nummer van alle door de Zakelijke Verkoper verzonden Artikelen afgeven ten behoeve van het door kooplokaalberingen monitoren van de nakoming.
 5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper. De Zakelijke Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen acht (8) kantooruren worden beantwoord.
 6. De Zakelijke Verkoper erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Zakelijke Verkoper een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Zakelijke Verkoper kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. kooplokaalberingen heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Zakelijke Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Zakelijke Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door kooplokaalberingen worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 7. De Zakelijke Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving . De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 8. kooplokaalberingen stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email.. De Zakelijke Verkoper machtigt kooplokaalberingen hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Zakelijke Verkoper met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat kooplokaalberingen partij wordt bij de Koopovereenkomst.

ARTIKEL 6 – BETALINGEN

 1. De Zakelijke Verkoper betaalt aan kooplokaalberingen per via het Platform verkochte Artikel,. De hoogte van de Vergoeding per productcategorie is  0,50 € + 12% van de verkoopsprijs (incl BTW, verzending,…)  De Zakelijke Verkoper erkent dat kooplokaalberingen gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Zakelijke Verkoper wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 2. kooplokaalberingen zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan kooplokaalberingen betalen. kooplokaalberingen zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert kooplokaalberingen alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt kooplokaalberingen zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Zakelijke Verkoper verleent hierdoor aan kooplokaalberingen het onherroepelijk recht om in naam van kooplokaalberingen en met uitsluiting van de Zakelijke Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 3. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Zakelijke Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan kooplokaalberingen kan plaatsvinden. De Zakelijke Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan kooplokaalberingen de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Zakelijke Verkoper.
 4. De Totaalprijs van ieder Artikel dat door Zakelijke Verkoper wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Zakelijke Verkoper het desbetreffende Artikel op haar eigen website aanbiedt. Deze voorwaarde wordt aan de Zakelijke Verkoper opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’ met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de verkoop (tegen een lagere Totaalprijs) op de eigen website te sluiten, zodat kooplokaalberingen de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het Platform in stand kan houden.
 5. Indien de Klant kan aantonen dat de Totaalprijs van een Artikel ten tijde van zijn aanschaf via het Platform hoger ligt dan de Totaalprijs die Zakelijke Verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zal kooplokaalberingen de Klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,–). kooplokaalberingen is gerechtigd dit bedrag (Totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op Zakelijke Verkoper te verhalen. 
 6. Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal kooplokaalberingen de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Zakelijke Verkoper de betaling van deze Koopovereenkomst al van kooplokaalberingen heeft ontvangen dan is kooplokaalberingen gerechtigd dit bedrag op Zakelijke Verkoper te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Zakelijke Verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. kooplokaalberingen is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. kooplokaalberingen is niet gehouden enig bedrag, aan de Zakelijke Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en kooplokaalberingen is gerechtigd de commissie te behouden.

ARTIKEL 7 – DIENSTEN KOOPLOKAALBERINGEN

 1. De Zakelijke Verkoper kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door kooplokaalberingen onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Zakelijke Verkoper in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van kooplokaalberingen of een Zakelijke Verkoper ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Zakelijke Verkoper in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Zakelijke Verkoper niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Zakelijke Verkoper het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is kooplokaalberingen jegens de Zakelijke Verkoper nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 2. De door kooplokaalberingen ontvangen betalingen worden door kooplokaalberingen, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 7.3 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Zakelijke Verkoper opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door kooplokaalberingen in beginsel eenmaal per kalendermaand. kooplokaalberingen maakt voor deze betalingen een factuur op. kooplokaalberingen is gerechtigd om de uitbetaling aan de Zakelijke Verkoper uit te stellen indien dit naar oordeel van kooplokaalberingen noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Zakelijke Verkoper in strijd met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen niet aan Klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus handelen.
 3. kooplokaalberingen is gerechtigd om alle conform deze Gebruiksvoorwaarden van Zakelijke Verkoper te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Zakelijke Verkoper  te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door kooplokaalberingen ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.2. kooplokaalberingen kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Zakelijke Verkopen binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
 1.  

ARTIKEL 8 – GEBRUIK CONTENT

 1. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van kooplokaalberingen zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Zakelijke Verkoper op het Platform, voor zover kooplokaalberingen daarover beschikt, door kooplokaalberingen een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
 2. De Zakelijke Verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Zakelijke Verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van kooplokaalberingen direct opvolgen. De Zakelijke Verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor kooplokaalberingen enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Zakelijke Verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door kooplokaalberingen in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door kooplokaalberingen kunnen worden gewijzigd, waarbij artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden in acht wordt genomen.
 3. Indien de Zakelijke Verkoper Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover kooplokaalberingen geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Zakelijke Verkoper kooplokaalberingen van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product)informatie dient te voldoen aan de door kooplokaalberingen in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door kooplokaalberingen kunnen worden gewijzigd, waarbij artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden in acht wordt genomen.
 4. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  1. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  2. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  3. de afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten;
  4. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  5. de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 5. De Zakelijke Verkoper verleent hierbij aan kooplokaalberingen een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Zakelijke Verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 6. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 7. kooplokaalberingen is niet verplicht gebruik te maken van door Zakelijke Verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 8. De Zakelijke Verkoper dient de (product) informatie aan kooplokaalberingen aan te leveren volgens de voorwaarden zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 9. De Zakelijke Verkoper vrijwaart kooplokaalberingen volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9.

ARTIKEL 10 – DATA

 1. Door het openen van een Verkoopaccount en het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden (zie art. 2.2.), krijgt kooplokaalberingen toegang tot de ingevulde bedrijfsgegevens van de Zakelijke Verkoper. kooplokaalberingen heeft daarbij inzicht in de offer data, inclusief product data. Hierin staan de EAN-code, de productcategorie, de verkoopprijs, het aantal stuks op voorraad en de productinformatie beschreven. Als de Zakelijke Verkoper Artikelen verkocht heeft, krijgt kooplokaalberingen ook inzicht in de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data (zoals Track and Trace code, retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer en categorie klantvraag). kooplokaalberingen heeft tevens inzicht in de gegevens van alle Zakelijke Verkopers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het Platform in beeld te brengen.
 2. De Zakelijke Verkoper heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd, waaronder offer data, product data, order data, performance data en klantzaken data. kooplokaalberingen heeft toegang tot alle door Zakelijke Verkopers verstrekte data (zie lid 1). De Zakelijke Verkopers hebben alleen toegang tot data die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Zakelijke Verkopers, omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke redenen.
 3. Enkele gegevens die door kooplokaalberingen op het Platform worden gegenereerd, worden aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele Zakelijke Verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. kooplokaalberingen verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen.

ARTIKEL 11 – PRIVACY

 1. kooplokaalberingen verstrekt aan de Zakelijke Verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Zakelijke Verkoper om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Zakelijke Verkoper zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Zakelijke Verkoper niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Zakelijke Verkoper aansprakelijk voor alle door kooplokaalberingen geleden schade.
 3. De Zakelijke Verkoper zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 4. kooplokaalberingen staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.

ARTIKEL 13 – GARANTIES EN VERPLICHTINGEN

 1. De Zakelijke Verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruiksvoorwaardente aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Zakelijke Verkoper garandeert dat:
  •  uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Zakelijke Verkoper op voorraad liggen;
  •  achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Zakelijke Verkoper op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Zakelijke Verkoper met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  •  alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door kooplokaalberingen zijn opengesteld;
  •  de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  •  het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving;
  •  de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  •  de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  •  het handelen van de Zakelijke Verkoper en/of Artikelen van de Zakelijke Verkoper de reputatie en/of het imago van kooplokaalberingen of de Omgeving niet zullen schaden;
  •  door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden kopen bij andere verkopers, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  •  zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van kooplokaalberingen ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 3. De Zakelijke Verkoper zal kooplokaalberingen vrijwaren tegen alle schade van claims tegen kooplokaalberingen als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 4. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. kooplokaalberingen verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Zakelijke Verkoper te gebruiken zolang de Zakelijke Verkoper Artikelen aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 2. De Zakelijke Verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de Omgeving, de vormgeving, de Content en alle kooplokaalberingen Merken en logo’s eigendom zijn en blijven van kooplokaalberingen en op geen enkele wijze door de Zakelijke Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van kooplokaalberingen mogen worden gebruikt. De Zakelijke Verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van kooplokaalberingen en derden volledig respecteren.
 3. De Zakelijke Verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “bol”, “kooplokaalberingen” en/of “kooplokaalberingen Plaza” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van kooplokaalberingen ‘s Merken en/of logo’s door de Zakelijke Verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van kooplokaalberingen.

ARTIKEL 15 – BEPERKING, SCHORSING EN BEËINDIGING ZAKELIJK VERKOPERSSCHAP

 1. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount.
 2. Een reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door kooplokaalberingen te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als kooplokaalberingen vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de Zakelijke Verkoper facturen van kooplokaalberingen onbetaald laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van kooplokaalberingen of derden, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van kooplokaalberingen verstoort of naar oordeel van kooplokaalberingen schadelijk kan zijn voor de goede naam van kooplokaalberingen of derden.
 3. In het geval kooplokaalberingen overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount, neemt kooplokaalberingen een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel.
 4. kooplokaalberingen is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) kooplokaalberingen op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent en iii) de Zakelijke Verkoper zich herhaaldelijk niet houdt aan de servicenormen of aan de Gebruikersvoorwaarden. Het overtreden van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot beleidsovertredingen en puntenaftrek, waarbij een puntentotaal van nul sluiting van het Verkoopaccount betekent.
 5. kooplokaalberingen is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen.
 6. De Zakelijke Verkoper kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan de afdeling Partnerservice van kooplokaalberingen (e-mailadres: zakelijkverkopen@kooplokaalberingen).

ARTIKEL 16 – GEVOLGEN BEËINDIGING ZAKELIJK VERKOPERSSCHAP

 1. Indien het Zakelijke Verkopersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  2. is de Zakelijke Verkoper niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de kooplokaalberingen merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De Zakelijke Verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door kooplokaalberingen in verband met de beëindiging van het Zakelijke Verkopersschap door kooplokaalberingen en de Zakelijke Verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 3. De gegevens/data die kooplokaalberingen van de Zakelijke Verkoper ontvangen, blijven te allen tijde in bezit van kooplokaalberingen, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief is of inactief is/beëindigd is.

ARTIKEL 17 – GEDIFFERENTIEERDE BEHANDELING

 1. kooplokaalberingen streeft ernaar om zo veel mogelijk functionaliteiten van het Platform beschikbaar te stellen of bruikbaar te maken voor zowel kooplokaalberingen als voor alle Zakelijke Verkopers.
 2. Op dit moment bestaat er een gedifferentieerde behandeling van kooplokaalberingen enerzijds en de Zakelijke Verkopers anderzijds op de volgende gebieden:
  •  Productaanbod: Zakelijke Verkopers kunnen geen digitale Artikelen (Ebooks, luisterboeken) of abonnementen aanbieden. De reden hiervoor is dat kooplokaalberingen alleen digitale Artikelen aanbiedt via een ecosysteem dat niet voor derden toegankelijk is en om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te voorkomen. Zakelijke Verkopers kunnen geen geretourneerde Artikelen die niet als nieuw kunnen worden verkocht aanbieden vanwege kwaliteitsproblemen.
  •  Versturen en bezorgen: Klanten van Zakelijke Verkopers kunnen (nog) geen gebruik maken van kooplokaalberingen afhaalpunten bij Delhaize en van rechtstreeks versturen naar een afhaalpunt van PostNL of Bpost. Ook zijn sommige bezorgopties nog niet beschikbaar (vandaag bezorgd, 2-uurslevering, zondaglevering, avondlevering). Klanten van Zakelijke Verkopers kunnen hun bestelde Artikelen niet laten inpakken in cadeauverpakking. Deze opties zijn wel beschikbaar als de Zakelijke Verkoper gebruik maakt van Logistiek via kooplokaalberingen. De reden hiervoor is enerzijds dat veel Zakelijke Verkopers deze mogelijkheden zelf nog niet kunnen aanbieden en anderzijds dat het ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de beschikbare IT-capaciteit toelaat.
  •  Prijzen, aanbiedingen en kortingen: Zakelijke Verkopers bepalen in alle gevallen zelf hun verkoopprijs op het Platform en hebben de mogelijkheid om kortingen te geven en aanbiedingen te doen. Voor de uitlichting hiervan op het Platform (in bv. retailcampagnes en promoties) gelden (nog) technische beperkingen.
  •  Assortiment indelen, uitlichten en promoten. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken en cureren van productlijsten, doen van aanbevelingen voor upsell en cross-sell, het aanpassen van schapindelingen of verfijningen. Hiervoor ontbreekt op dit moment de tooling voor Zakelijke Verkopers, omdat het ontwikkelen van deze mogelijkheden op het Platform meer vraagt dan de beschikbare IT-capaciteit toelaat. Het is de Zakelijke Verkoper niet toegestaan om i) folders of samples met een bestelling mee te sturen of ii) om Klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken om te voorkomen dat Zakelijke Verkopers enkel “meeliften” op het bereik van het Platform en potentiële Klanten naar de eigen website te leiden.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Zakelijke Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 2. De Zakelijke Verkoper vrijwaart kooplokaalberingen volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De Zakelijke Verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart kooplokaalberingen voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van kooplokaalberingen, is kooplokaalberingen op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Zakelijke Verkoper in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 18 lid 4 van de Gebruikersvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat kooplokaalberingen in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

ARTIKEL 19 – INTERN KLACHTENAFHANDELINGSSYSTEEM

 1. Indien de Zakelijke Verkoper niet tevreden is met de manier waarop kooplokaalberingen haar diensten uitvoert, kan de Zakelijke Verkoper kosteloos een klacht indienen bij kooplokaalberingen door een e-mail te verzenden aan het emailadres info@kooplokaalberingen.
 2. Binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van kooplokaalberingen telefonisch of schriftelijk contact met de Zakelijke Verkoper opnemen om de klacht te bespreken en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen.
 3. In het geval dat de Zakelijke Verkoper en de medewerker van kooplokaalberingen de klacht niet hebben kunnen oplossen, kan de Zakelijke Verkoper de klacht kosteloos aan de klachtencommissie van kooplokaalberingen (hierna: “de Klachtencommissie”) voorleggen door de klacht tezamen met een deugdelijk gemotiveerde toelichting waarom de aangedragen oplossing niet toereikend is te mailen naar: admin@kooplokaalberingen. De Klachtencommissie bestaat uit minimaal drie medewerkers van kooplokaalberingen en wordt voorgezeten door een jurist van kooplokaalberingen.
 4. De Klachtencommissie zal binnen een termijn van 30 dagen na een deugdelijke aanmelding (zie lid 3) schriftelijk uitspraak doen, tenzij er nader onderzoek noodzakelijk is. Indien dit onderzoek er toe leidt dat de termijn verlengt wordt, dan zal de Klachtencommissie de Zakelijke Verkoper daar over informeren.
 5. Indien de Zakelijke Verkoper het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie, kan de hij zich tot één van de externe en onafhankelijke bemiddelaars wenden (zoals bepaald art. 20 van de Gebruikersvoorwaarden).
 6. kooplokaalberingen zal jaarlijks uiterlijk op 1 maart een overzicht van i) het totaal ingediende klachten, ii) de voornaamste soorten klachten en iii) de tijd die het gemiddeld nodig was voor verwerking van klachten over het afgelopen jaar op het partnerplatform publiceren.
 1.  

ARTIKEL 21 – DIVERSEN

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van kooplokaalberingen en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens kooplokaalberingen. De Zakelijke Verkoper vrijwaart kooplokaalberingen volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij kooplokaalberingen hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 3. kooplokaalberingen is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. kooplokaalberingen informeert Zakelijke Verkopers 15 dagen, of zoveel langer als kooplokaalberingen redelijk acht voor de Zakelijke Verkoper om technische en commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Zakelijke Verkoper zijn Verkoopaccount als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan info@kooplokaalberingen. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen op de Omgeving worden gepubliceerd. Indien een Zakelijke Verkoper na kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden  en daarmee vervalt zijn opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden  te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount.
 4. De opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als kooplokaalberingen de Gebruikersvoorwaarden wijzigt i) op basis van een wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
 5. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 6. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat kooplokaalberingen haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij kooplokaalberingen bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).

ARTIKEL 22 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. De Zakelijke Verkopersvoorwaarden en het Zakelijke Verkopersschap worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde  rechter te Hasselt.

X